Refusion ved kørsel og stævner

Refusion til stævner og arrangementer gives efter følgende retningslinier vedtaget af bestyrelsen.

Klubben giver kun refusion af deltagergebyr til stævner i Danmark arrangeret af DKF, herunder JM/DM, samt til kursusdeltagelse godkendt af bestyrelsen.

Der ydes kørselsgodtgørelse for deltagere til disse arrangementer med 2 kr. pr. kørt kilometer.

Kørsel med klubbens trailer refunderes med 3 kr. pr. kørt kilometer. Det er en betingelse at deltagerne fordeles på så få biler som muligt.

Ved kørsel til Sjælland/Øerne refunderes tillige brobillet eller færgebillet, dog således at der maksimalt refunderes for billigste alternativ. (Hvis kørsel og færgebillet er dyrere end kørsel og brobillet refunderes kun for kørsel og brobillet).

Bestyrelsen kan bevillige kørselsgodtgørelse til andre arrangementer efter godkendelse på et ordinært bestyrelsesmøde.

Startgebyr til DM og JM refunderes af klubben under forudsætning af at deltagelse gennemføres. Der refunderes ikke startgebyr til øvrige stævner.