Ordensreglement

Regler for brug af klubhuset:

Ingen opbevaring af private ejendele i klubhuset – de vil blive smidt ud.

OPHOLDSRUM:

Ryd op på borde og i køkken efter brug, og vask op efter dig selv.

Madaffald skal lægges i affaldspose, der bindes og lægges i affaldscontaineren udenfor.

Sørg for at smide det ud i køleskabet, som du ikke får brugt.

Når du har læst tidsskrifter, bedes du lægge dem tilbage på hylden.

Hold rummet pænt og ryddeligt.

OMKLÆDNINGSRUM:

Efter bad aftørres gulvet, og risten tømmes for blade, græs, hår og lignende.

Glemt tøj mm, vil regelmæssigt blive lagt i tøjkurv og efter en tid blive smidt ud.

Én gang årligt vil du blive bedt om at fjerne sko, hængelås og hvad der ellers ligger til en fastsat dato. Det som ikke er fjernet inden denne dato, bliver samlet i sække og vil stå en kort periode, inden det bliver smidt ud.

Oprydning og udsmidning sker i forbindelse med aktivitetsdage i foråret og efteråret.

BÅDRUM:

Private båd- og pagajpladser skal mærkes med navn og telefonnummer.

Private redningsveste, overtræk og pagajer skal mærkes med navn.

Du må ikke opbevare andre private ting i kajakklubben.

Der må ikke være cykler i klubhuset. Hvis du vil have din cykel låst inde, skal det ske i kanoskuret.

TRÆNINGSRUM:

Når du har anvendt træningsrummet, skal du rydde op efter dig.

RENGØRING:

Foretages af rengøringsfirma, men hjælp med at holde orden så de kan komme til.

RYGNING:

Rygning er ikke tilladt i klubhuset.

OPBEVARING AF PRIVATEJEDE BÅDE:
 • Et aktivt medlem har ret til 1 anvist bådplads.
 • Hvis man er aktiv via et familiemedlemskab har man ret til 1 anvist bådplads pr. familie kontingent.
 • Hvis der er ledige pladser i overskud kan bestyrelsen, så længe pladsen ikke skal benyttes til anden side, dispensere fra ovenstående og tildele max. 2 pladser pr. familiekontingent for en periode.
 • Hvis der ikke er ledige pladser kommer man på ventelisten til ledige pladser.
 • Bestyrelsen disponerer over bådpladserne. Herunder at flytte sjældent benyttede kajakker til mindre bekvemme pladser.
 • Privatejede kajakker opbevaret i klubbens bådhuse ligger der på ejernes eget ansvar og risiko.
 • Ejerne har således selv ansvar for at sikre sig, at privatejede kajakker er forsikrede mod brand, tyveri og hærværk m.m.
 • Klubbens forsikring dækker ikke på nogen måde privatejede både.
 • Besiddelse af egen båd fritager ikke medlemmet, fra at følge klubbens sikkerhedsregler og husorden.
LÅN AF KLUBHUS:

Du er velkommen til at leje klubhuset til private formål, fødselsdag eller lignende. Klubhuset kan lejes, hvor det ikke bliver brugt af klubbens medlemmer og med godkendelse af bestyrelsen.

Det koster 300 kr og klubhuset skal afleveres i rengjort stand efterfølgende. Yderligere betingelser aftales med bestyrelsen.

Medlemmer skal stadig have adgang til at ro selv om klublokalet er lejet ud til ovenstående.

LÅN AF KAJAKKER:

Medlemmerne kan frit låne klubbens kajakker, redningsveste, pagajer og overtræk til dagsture.

Lån af kajakker eller kanoer til længere ture:

 • Du skal have været medlem af klubben mindst 1 år og have roet 200 km.
 • Kontroller at der ikke er andre arrangementer den/de pågældende dage.
 • Kontakt et bestyrelsesmedlem og få tilladelse til lånet god tid i forvejen.
 • Kajakken reserveres i roprotokollen. Angiv den/de relevante datoer med anførelse af kajak, navn og årsag til lånet.
 • Ved fælles ture for klubbens medlemmer kan kajakkerne lånes i mere end en dag.
 • Låneren har ansvaret for kajakken/kanoen.

Hvis kajakken anvendes i andet vand end klubbens eget, skal kajakken vaskes før og efter brug.

Oversigt over hvilke kajakker der kan lånes kan findes på klubbens hjemmeside og i kajakoversigten i klubben. (under udarbejdelse)

LÅN AF TRAILER:

Trailer kan lånes under samme forudsætninger som kajakker.

Det er bilens ansvarsforsikring, der dækker skader forvoldt af trailer eller last.