Sikkerhed

Kære medlemmer!

På DKF’s årsmøde i 2014 blev der vedtaget et revideret sæt sikkerhedsbestemmelser. Principperne er de samme. Klubberne er forpligtet til at udarbejde sikkerhedsbestemmelser, der skal overholde nogle få minimumskrav. For at hjælpe klubberne med dette, udarbejdede DKF skabeloner, som klubberne kunne tage udgangspunkt i. Overskrifterne i DKFs sikkerhedsregler er:

 1. Formål og gyldighed
 2. Klubbens sikkerhedsbestemmelser
 3. Klubbens øvrige sikkerhedsmæssige forpligtelser
 4. Medlemmernes personlige sikkerhed
 5. Særlige forhold for børn og unge

Klubbernes sikkerhedsbestemmelser skal indeholde minimumskrav for blandt andet  svømmefærdigheder og alderskrav for frigivelse. Derudover skal sikkerhedsbestemmelserne omfatte følgende:

 • Skal dække al kano- og kajakroning i klubben
 • Skal indeholde generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning på forskellige typer af vand (klubbens daglige rovand; andre farvande end det daglige rovand, bortset fra åbent vand; åbent vand, dvs. hvor roeren er ude over svømmeafstand fra land); forskellige forhold (f.eks. mørke, vinter, under instruktion, med personer der ikke er frigivet, med gæster, med børn og unge)
 • Skal indeholde beskrivelse af organiseringen af sikkerhedsarbejdet i klubben
 • Regel om at børn og unge under 14 år skal bære vest hele året (mod 12 år i dag)

DKFs sikkerhedsregler kan ses i sin helhed på DKFs hjemmeside.

Derfor har bestyrelsen udarbejdet nye sikkerhedsbestemmelser for Kano- og Kajakklubben Gudenaa. Som konsekvens heraf er vores ordensregler ligeledes blevet revideret.

På bestyrelsens vegne

Formanden


Sikkerhedsbestemmelser Kano- og Kajakklubben Gudenaa

§ 1 Formål og gyldighed

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DKF’s sikkerhedsbestemmelser så de afspejler Kano- og Kajakklubben Gudenaas forhold.

Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al kano- og kajakroning på søer, åer og havet

 • som sker til og/eller fra klubbens anlæg
 • i klubbens arrangementer, herunder klubture
 • hvor klubbens kanoer og kajakker anvendes

Bestemmelserne gælder ikke ved stævner med sikkerhedsforskrifter i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser og gældende danske søfartsregler.

Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster.

§ 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

Klubbens daglige rovand er Gudenåen, Nørreåen og Randers Fjord i en afstand af 12 km fra klubben. Klubbens andre farvande er alle sejlbare danske søer og åer i en afstand af indtil 50 m fra bredden. Vand ud over denne afstand samt havet er åbent vand.

I overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

Inden roning skal roeren

 • kende vejrudsigten for turen
 • skrive sig ind i klubbens roprotokol (rokort.dk)

Under roning skal roeren

 • bære beklædning, der er tilpasset aktuelle forhold
 • medbringe en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest.

Efter roning skal roeren

 • skrive sig ud i klubbens roprotokol
 • gøre opmærksom på sikkerhedsmæssige defekter, som opdages ved klubbens materiel
 • indberette eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser til bestyrelsen

Ved roning i andre rovande end det daglige rovand skal roeren desuden medbringe det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr. Det kan overvejes at medbringe dækken (”spraydeck”), pumpe eller øse, kompas og mobiltelefon, i havkajak også pagajflyder (”paddlefloat”), et kort over området, en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er umulig på grund af fx havnemole, skrænter eller klipper.

Ved roning på åbent vand skal roeren desuden have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en pårørende.

Hvis det konstateres, at en roer, der står skrevet ind i klubbens roprotokol, ikke er kommet tilbage indenfor rimelig tid, tjekkes om båden er på sin plads. Hvis dette ikke er tilfældet kontaktes roeren. Hvis der ikke opnås kontakt med roeren kontakt 114.

§ 3 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning

§ 3.1 Roning under instruktion

Ved ro-instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige disse bestemmelser, når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen. Det forudsætter dog, at instruktøren er uddannet som DKF Instruktør 2 eller højere.

Ved instruktion skal instruktøren medbringe en mobiltelefon i vandtæt hylster.

§ 3.2 Roning i vinterhalvåret

Vinterroning er roning i vinterhalvåret fra 1. oktober til og med 30. april. Ved roning i vinterhalvåret skal roeren være iført CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest.

§ 3.3 Roning i mørke

Ved mørkeroning skal roeren have en lygte med hvidt lys tilgængelig. Ved mørkeroning øst for Randers bro skal lygten kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses
300 m væk. Ved mørkeroning skal roeren altid bære CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest.

§ 3.4 Roning i områder med væsentlig erhvervstrafik

Roning gennem havneindløb bør ikke ske på egen hånd før roeren er fortrolig med roning i uroligt vand, herunder refleksbølger. Ved passage af erhvervsskibe følges vigeregler. Sørg for at være synlig for skibets kommandobro.

§ 3.5 Roning med gæster

Roere, der ikke er medlem af klubben, ror som gæster. Det skal ske under opsyn af en frigiven roer, over 18 år, fra klubben, som er vært. Gæstens rorettigheder afgøres af gæstens IPP-niveau i overensstemmelse med klubbens sikkerhedsbestemmelser.

Gæsteroere, der er medlem af en anden klub under DKF, kan, efter aftale med bestyrelsen, ro uden opsyn af en frigiven roer.

Ved registrering i klubbens roprotokol skal såvel gæstens som værtens navn anføres.

§ 3.6 Roning med personer med handicap eller sygdomme

Personer, der har en sygdom eller et handicap, der kan udgøre en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko (f.eks lammelser eller bevidsthedstab), må ikke deltage i roning i klubbens regi.

§ 3.7 Roning med børn og unge

Aktive roere skal være fyldt 8 år.

Børn og unge under 12 år skal

 • være i stand til at svømme mindst 350 m.
 • altid skal ro sammen med frigivne voksne over 18 år

Børn og unge mellem 12 og 18 år skal

 • være i stand til at svømme mindst 600 m.
 • altid skal ro sammen med frigivne voksne over 18 år, eller være frigivet på IPP 2 niveau

Børn og unge under 14 år skal bære CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest under roning hele året.

§ 4 Frigivelser og rettigheder

§ 4.1 Ikke frigivne

En roer, der ikke er frigivet, må kun ro under opsyn af en frigiven roer over 18 år og skal bære CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest hele året. En roer på IPP 2 niveau må dog højst have opsyn med én ikke-frigiven roer, medmindre der er tale om roning under instruktion.

Under træning i perioden fra begynderkursets afslutning til tidspunktet for IPP2-prøven må “kursister” ro på åen fra klubhuset og indtil 5 km op ad åen (Stevnstrup eller grødespærringen på Nørreåen).

§ 4.2 Frigivelsesniveau

En roer er frigivet, det vil sige må ro alene, i en bådtype når vedkommende

 • er fyldt 14 år (kræver forældreaccept)
 • være i stand til svømme mindst 600 m
 • har gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser med en instruktør
 • har opnået kendskab til Søvejsreglerne som beskrevet i “Lov og ret på vandet” fra Søsportens Sikkerhedsråd
 • har bestået IPP 2 prøve eller over for bestyrelsen dokumenteret, at tilsvarende færdigheder er opnået f.eks. under medlemskab af en anden klub under DKF

Frigivne børn og unge mellem 14 og 18 år må, hvis de ror alene, kun ro på Gudenåen og Nørreåen.

§ 4.3 Erfaringsniveau

For at være Øvet roer skal roeren være frigivet og samlet have roet mere end 200 km.

For at være Erfaren roer skal roeren være frigivet og samlet have roet mere end 500 km.

Klubben råder over kajakker i kategorierne begynder (grøn), øvede (rød) og kap (sort) samt turkanoer. Hvilken båd en roer må benytte afhænger af vedkommendes erfaringsniveau (frigivet/øvet/erfaren).

§ 4.4 Rorettigheder som skema

Oversigt over rorettigheder fremgår af nedenstående skemaer.

Rorettigheder

Må ro med frigivne roere over 18 år i både mærket: “Begynder” Må ro alene Må ro alene på åbent vand Må ro alene i mørke Må ro alene 1/10-30/4 Må ro uden redningsvest 1/5-30/9 (vesten skal altid være i båden)
Børn 8-14 år Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Gæster Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Ikke frigivne roere Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Kursister (gennemført begynder-
kursus)
Ja ja* Nej Nej Nej Nej
Frigivne roere (IPP 2)** Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Øvede roere (>200 km) Ja Ja Nej Nej Nej Ja
Erfarne roere (>500 km) Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Roere med særlig tilladelse fra bestyrelse eller instruktør Ja Ja Ja Ja Ja Ja

I perioden 1/10 til 30/4 skal roeren skal altid bære vest.
Ved roning i mørke skal roeren altid bære vest.
Børn og unge under 14 år skal altid bære vest.
Ikke frigivne roere skal altid bære vest.
* Kursister må kun ro på åen fra klubhuset og indtil 5 km op ad åen (Stevnstrup eller grødespærringen på Nørreåen).
**Frigivne børn og unge mellem 14 og 18 år må, hvis de ror alene, kun ro på Gudenåen og Nørreåen.

Bådrettigheder

Erfaring Må ro i både mærket: “Begynder” (Grøn) Må ro i både mærket: “Øvede” (Rød) Må ro i både mærket: “Erfaren” (Sort) Må ro i både mærket “Kap”
0-200 km Ja Nej Nej Nej
200-500 km Ja Ja Nej Nej
over 500 km Ja Ja Ja Ja
Med særlig tilladelse fra bestyrelsen ja ja ja ja