Vedtægter

Vedtægter for

Kano- og Kajakklubben
“Gudenaa”
Stiftet 16. august 1935.

1.   Navn
1.1.  Klubbens navn er Kano- og Kajakklubben “Gudenaa”. Klubben er hjemmehørende i Randers Kommune.

Dens stander er mellemgrøn med et hvidt “G” i en hvid ring.

2.   Formål
2.1.  Klubbens formål er at fremme interessen for kano- og kajaksporten og andre vandsportsaktiviteter under betryggende sikkerhedsforhold iflg. gældende sikkerhedsregler. Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) og underlagt forbundets sikkerhedsbestemmelser.

2.2.  At skaffe husrum og egnet materiel, der understøtter både bredde- og eliteidræt samt fremmer socialt samvær og naturoplevelser.

3.  Medlemmer
3.1.  Som aktive medlemmer kan optages enkeltmedlemmer, der kan tilslutte sig klubbens formål. Alle medlemmer indmeldes individuelt og registreres med navn, adresse, fødselsdag og -år.

3.2.  Som æresmedlem kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen at udnævne en person, som gennem sit medlemskab har ydet en indsats af stor sportslig eller arbejdsmæssig betydning for klubben. Et æresmedlem betragtes som aktivt medlem på alle måder og er endvidere kontingentfrit.

3.3.  Som passivt medlem kan optages enhver person, som gennem medlemskab ønsker at støtte klubben. Passive medlemmer har ikke stemmeret på klubbens generalforsamling.

3.4.  Alle medlemmer forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde klubbens vedtægter, ordens- og sikkerhedsregler.

4.   Kontingent
4.1.  Kontingent for den forestående sæson fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet dækker for perioden 1. januar til 31. december og indbetales en gang årligt inden 1. april.

4.2. Ved nyindmeldelse i løbet af året betales kun for det antal måneder, man er medlem i indmeldingsåret. Det samme gælder for genindmeldelser, hvis det er mere end 2 år siden, man sidst har været medlem.

5.   Udmeldelse
5.1.  Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren.

5.2.  Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer p.g.a. kontingentrestance eller aktiviteter der skønnes at modarbejde klubbens formål og interesser, herunder brug af stoffer der er opført på DIF’s dopingliste.
Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet ved en generalforsamling.

6.   Generalforsamling
6.1.  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

6.2.  Kun Generalforsamlingen kan give, forandre eller ophæve klubbens vedtægter.

6.3.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned.

6.4.  Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag i klubhuset samt offentliggørelse på klubbens hjemmeside og ved udsendelse pr. mail til den af klubmedlemmet sidst opgivne email adresse.

6.5.  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.6.  Dagsordenen til generalforsamlingen  skal bestå af følgende punkter:             

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Eventuelle beretninger fra udvalg.
 • Kassereren forelægger det reviderede regnskab for godkendelse, og derefter budgettet for indeværende år.
 • Rettidigt indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af formand.
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af 2 suppleanter.
 • Valg af revisorer.
 • Eventuelt.

6.7.  Stemmeret på generalforsamlingen har aktive medlemmer over 12 år.

6.8.  Stemmeafgivning sker i almindelighed ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog påbydes af dirigenten og skal foretages, når 1 stemmeberettiget fremsætter begæring herom.

6.9.  Personvalg sker i almindelighed ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog påbydes af dirigenten og skal foretages, når 1 stemmeberettiget fremsætter begæring herom. Er det medlem, der er på valg, ikke til stede på generalforsamlingen må skriftlig accept fra vedkommende vedlægges.

6.10.  Generalforsamlingen vælger en formand samt en bestyrelse på 4 medlemmer.

6.11.  Formanden er på valg hvert år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Desuden vælges 2 suppleanter. 2 revisorer vælges for 1 år ad gangen blandt alle klubmedlemmer.
6.12.  Ændringer af vedtægterne kræver mindst 2/3 majoritet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

7.   Bestyrelse
7.1.  Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Det tilstræbes at suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.

7.2.  Hvis et bestyrelsesmedlem uden afbud udebliver fra 3 bestyrelsesmøder indtræder suppleanten.

7.3.  Efter behov nedsætter bestyrelsen udvalg og koordinerer disses aktiviteter.

7.4.  Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og andre vigtige begivenheder indenfor klubben.

7.5.  Bestyrelsen udarbejder ordens- og sikkerhedsregler til godkendelse på generalforsamlingen.

Hvis medlemmer ønsker ændringer i ordens- eller sikkerhedsreglerne, henvender man sig til bestyrelsens medlemmer, som tager stilling til forslaget.

På den måde kan disse regler løbende ændres, når der er behov for det.

8.   Regnskab
8.1.  Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31 december.

8.2.  Kassereren fører regnskabet, så bestyrelsen til enhver tid har overblik over klubbens økonomiske situation.

9.   Ekstraordinær Generalforsamling
9.1.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom.

10.  Ansvar
10.1.  Klubben tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en skal være formand eller kasserer.

10.2.  Klubben hæfter alene overfor 3. mand ved sin formue. Ingen bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer hæfter personligt.

10.3.  Forpligtelser og lånoptagelser, der overstiger 50% af de budgetterede årlige kontingentindtægter, skal godkendes på generalforsamlingen.

10.4.  Klubben er ikke ansvarlig for de af medlemmernes ejendele, der befinder sig på klubbens område.

10.5.  Ansvar for skader på andres materiel, såvel i klubben som udenfor, påhviler skadevolderen personligt.

11. Opløsning
11.1.  Klubben kan opløses, når det vedtages på to generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum, og med 2/3 majoritet af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

11.2.  I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder dens midler en nystiftet fond, hvis opgave bliver at yde støtte til en senere stiftet vandsportsklub i Randers Kommune.

Bestyrelsen