Mål og vision

FORMÅL:

Klubbens formål er at fremme interessen for kano- og kajaksporten og drive denne under betryggende sikkerhedsforhold. Det ønskes samtidigt, at skaffe kano- og kajakroerne husrum til at træne og afholde konkurrencer indbyrdes, og med andre klubber, og skabe mulighed for socialt samvær med andre ligesindede samt arrangere fællesture og lignende.

MISSION:

Vi vil være kendetegnet som en kajakklub i bredeste forstand, med vægt på positivt socialt samvær. Vi ønsker, at skabe de bedst mulige rammer inden for kano- og kajaksporten. Vi vil arbejde for, at medlemmerne får mest muligt ud af at ro kajak. Vi vil sigte mod, at roerne opnår en god ro-teknik og dermed mindske risikoen for skader.

Klubben skal være bygget på et sundt økonomisk grundlag. Vi ønsker, at klubben og klubbens materiel bliver brugt. Samtidig forventer vi, at klubbens medlemmer yder til klubbens drift og vedligeholdelse.

Vi ønsker, at imødekomme det frivillige initiativ såfremt medlemmerne har nye tiltag til klubben.

MÅL:

Økonomi:
Klubben skal være bygget på et sundt økonomisk grundlag, hvor indtægter og udgifter skal balancere.

Vi vil derfor hæve medlemskontingentet løbende med små beløb, så vi på et tidspunkt ikke bliver nødsaget til, at hæve kontingentet meget på en gang.

Medlemstal:
Det er vores mål, at medlemstallet ikke kommer under 200 medlemmer. På den anden side er det ikke et mål i sig selv, at medlemstallet skal stige væsentligt over det nuværende niveau.

Fysiske rammer:
Bestyrelsen overvejer en ombygning/nybygning af klubhuset. På generalforsamlingen i 2014 er vedtaget at opspare 100.000 kr. årligt til nyt klubhus. Vores lejekontrakt på grunden udløber i 2029. Vi ønsker, at bibeholde vores nuværende placering. Vi vil nedsætte et sponsorudvalg, der skal søge midler til byggerierne.

Information:
Bestyrelsen ønsker, at informationen er så god som muligt til medlemmerne. Vores vigtigste kommunikationsmidler er:

  • Tavlen, her skal alt præsenteres
  • Hjemmesiden, bør være et spejl af tavlen
  • Facebook – Ad hoc, åbent forum
  • Nyhedsmail – kommende arrangementer, uddybende omtaler af arrangementer, bestyrelsesmøder mv.
  • Klubbladet Glimt, vigtigste kanal for historik, kalender o.l

Stævner:
Det er et mål, at vi får styrket deltagelsen ved stævner for Gudenaa’s medlemmer. Vi vil opnå dette ved bedre informationsarbejde omkring relevante stævner.

Det forventes, at klubbens medlemmer opfører sig fair ved konkurrencer. Det forventes, at klubtøj skal bæres til stævner. Klubtøj kan handles gennem klubben.

Der er udarbejdet en Stævnehåndbog, hvor information omkring praktiske forhold ved de enkelte stævner fremgår. Dette ønskes for at give roerne et større kendskab til og overblik over de enkelte stævner for derved at motivere deltagelse i flere stævner.

Egne Stævner:
Støt Brysterne – Vi vil fortsat afvikle vort eget kvinde trim kajakløb til den årlige ”lyserød lørdag”, hvor overskuddet doneres til Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med DKF.

Randers City Kajak Marathon – Skal fastholdes som et årligt tilbagevendende stævne, der afvikles på samme tidspunkt (sidste søndag i maj).

Havneræs – vi vil fortsat deltage i, og afvikle vores egen afdeling af Havneræset (januar måned).

Fælles for alle stævner er, at vi løbende vil evaluere og udvikle, herunder også markedsføre dem, så alle stævner er nogle, der vil blive husket af deltagerne og man får lyst til at vende tilbage og deltage i.

Udvalg:
Vi vil løbende efter behov nedsætte udvalg, hvor vi finder der er et behov eller det i øvrigt er formålstjenligt for i videst muligt omfang at involvere medlemmerne i klubarbejdet.

Alle udvalg vil have reference til bestyrelsen med fast kontaktperson.

Der skal for hvert udvalg udarbejdes instrukser for udvalgets ansvarsområder og kompetencer.

Etiske mål:
Klubben er en sportsklub, hvor emner som alkohol, rygning og lignende tages op, såfremt der opstår problemer. Ligeledes indhentes der børneattester for trænere og hjælpere omkring børnehold mv.

Kajakpolo:
Klubben ønsker at bakke op om denne disciplin i klubben, med et ønske om at poloholdet drives af de aktiver spillere. Poloholdet er i dag en fast del af klubben, og vi ønsker at samarbejdet mellem turroerne og poloroerne udvides.

Havkajak:
Havkajakroere er velkomne i klubben, vi opfatter dog ikke klubbens nære vand som udpræget havkajak-vand, hvorfor der ikke udbydes havkajakkurser i klubbens regi. Vi betragter os primært som en motions- og kapkajakklub, og der er derfor et meget begrænset antal pladser til havkajakker.

Børn/unge:
Vi har et ønske om at børneroning er en del af kano- og kajakklubben, og vi ønsker, at understøtte denne aktivitet, så denne udføres forsvarligt og til glæde for børnene. Vi ønsker størst mulig forældreinvolvering i forbindelse med aktiviteterne omkring børneroningen.

Der vil ikke blive afsat midler til aflønning af trænere i forbindelse med børne- og ungdomsroningen.

Det er derfor klubbens opfattelse, at ønsker enkelte at løfte det sportslige niveau yderligere, støtter klubben gerne op med at skabe kontakter til andre træningsmiljøer.

Vi vil også skabe rammerne for at unge roere, som vi ikke har mulighed for at tilbyde træning i forhold til talent og ambitioner, får mulighed for at træne med i anden klub, hvor det er træningsmiljø på nationalt niveau og/eller Kraftcenter. Dette sker gennem et formaliseret samarbejde med den/de pågældende klubber.

Vi ønsker at de unge deltager på lige fod med de voksne i arbejdet omkring klubben.

Begyndere:
Vi ønsker, at tilbyde vores begyndere et solidt kursusprogram, så de er klar til at håndtere kajakken på Gudenåen – SIKKERT. Vi vil arbejde på konstant at forbedre og udvikle kurset, under rammerne for EPP. Begynderne er vores primære rekruttering til klubben, hvorfor vi ønsker at fastholde flest muligt, ved aktiviteter som fællesroning og klubdeltagelse.

Teknik:
Vi ønsker at sætte fokus på roteknik, hvorfor vi bestræber os på at afholde teknikaftener.

Materiel:
Klubben stiller et passende antal både og andet materiel til rådighed for klubbens medlemmer.

Kajakker og pagajer skal være af god kvalitet og god stand. Vi arbejder konstant på at udskifte og forbedre vores materiel. Vi ønsker, at der er en vis diversitet i bådtyperne.