Mål og vision

FORMÅL:

Klubbens formål er at fremme interessen for kano- og kajaksporten og drive denne under betryggende sikkerhedsforhold. Det ønskes samtidigt, at skaffe kano- og kajakroerne husrum til at træne og afholde konkurrencer indbyrdes, og med andre klubber, og skabe mulighed for socialt samvær med andre ligesindede samt arrangere fællesture og lignende.

VISION:

Vi vil være kendetegnet som en kajakklub i bredeste forstand, med vægt på, at give klubbens medlemmer en oplevelse af klublivet som et væsentligt element i det gode liv, med fokus på følgende fire hovedområder:

 • En velfungerende krop
  Kajakroning er en god mulighed for fysisk træning, som styrker hele kroppen, både muskulatur, udholdenhed og balance. Vi vil sigte mod, at roerne opnår god ro-teknik, og give mulighed for at supplere med relevant indendørs motions- og styrketræning.
 • Tæt kontakt med naturen
  Gudenå, Nørreå og Randers Fjord rummer enestående muligheder for at opleve natur og dyreliv året rundt. Vi vil sigte mod, at give klubbens medlemmer relevant viden om lokalområdets natur og dyreliv for at øge både forståelse og oplevelse heraf, og øge glæden ved at bevæge sig i naturen i kajak.
 • Tillidsfuld og sikker færden på vandet
  Vi vil sigte mod, at give medlemmerne viden og færdigheder, der både øger evnen til at færdes sikkert på vandet og til at foretage en kvalificeret risikovurdering baseret på aktuelle vejrforhold.
 • At høre til
  Vi vil tilbyde aktiviteter, der styrker det sociale element i klublivet, og giver medlemmerne en følelse af, at høre hjemme i et stærkt fællesskab.

Med udgangspunkt i ovenstående 4 punkter, ønsker vi at skabe udfordringer og udvikling i trygge rammer, og dermed tiltrække flere børn og unge til klubben. Dermed opbygger vi et naturligt rekrutteringsgrundlag for fremtidens medlemmer.

MÅL:

Økonomi:
Klubben skal være bygget på et sundt økonomisk grundlag, hvor indtægter og udgifter skal balancere.

Vi vil sikre dette gennem løbende kontingentjusteringer og tiltrækning af nye medlemmer.

Medlemstal:
Det er vores mål, at være byens kajakklub og sikre, at der til stadighed er rammer/faciliteter til en støt stigende interesse for kajaksporten.

Fysiske rammer:
Med baggrund i en generalforsamlingsbeslutning i 2014, arbejder vi på at bygge nyt klubhus. Alle nødvendige tilladelser og dispensationer er på plads. Vi har selv foretaget en opsparing og søger yderligere finansiering gennem fonde og tilskud.

Information:
Bestyrelsen ønsker, at information når ud til alle medlemmer. Vores vigtigste kommunikationsmidler er:

 • Opslagstavlen i klubben
 • Hjemmesiden
 • Facebook
 • Nyhedsmail
 • Klubbladet Glimt

Stævner:
Det er et mål, at vi får styrket deltagelsen ved stævner for Kano- og Kajakklubben Gudenaas medlemmer. Vi vil opnå dette ved informationsarbejde omkring relevante stævner.

Der er udarbejdet en Stævnehåndbog, hvor information omkring praktiske forhold ved de enkelte stævner fremgår. Dette ønskes for at give roerne et større kendskab til, og overblik over, de enkelte stævner for derved at motivere deltagelse i flere stævner.

Egne Stævner:
Støt Brysterne – Vi vil afvikle vort eget kvinde trim kajakløb til den årlige ”Lyserød Lørdag”, hvor overskuddet doneres til Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med DKF.

Havneræs – vi vil afvikle vores egen afdeling af Havneræset (januar måned).

Udvalg:
Vi nedsætter udvalg efter behov, for i videst muligt omfang at involvere medlemmerne i klubarbejdet.

Alle udvalg vil have reference til bestyrelsen med fast kontaktperson.

Der skal for hvert udvalg udarbejdes instrukser for udvalgets ansvarsområder og kompetencer.

Etiske mål:
Klubben er en sportsklub, hvor emner som alkohol, rygning og lignende tages op, såfremt der opstår problemer. Ligeledes indhentes der børneattester for trænere og hjælpere omkring børnehold mv.

Kajakpolo:
Klubben ønsker at bakke op om denne disciplin, med et ønske om at poloholdet drives af de aktive spillere.

Havkajak:
Havkajakroere er velkomne i klubben. Vi opfatter ikke klubbens nære vand som udpræget havkajak-vand, hvorfor der ikke udbydes havkajakkurser i klubbens regi. Vi betragter os primært som en motions- og kapkajakklub, og der er derfor et meget begrænset antal pladser til havkajakker.

Børn/unge:
Vi har et ønske om at børneroning er en del af kano- og kajakklubben, og vi ønsker, at understøtte denne aktivitet, så den udføres forsvarligt og til glæde for børnene. Vi ønsker størst mulig forældreinvolvering i forbindelse med aktiviteterne omkring børneroningen.

Ønsker enkelte roere at løfte det sportslige niveau yderligere, støtter klubben gerne op med at skabe kontakter til andre træningsmiljøer.

Begyndere:
Vi ønsker, at tilbyde vores begyndere et solidt kursusprogram, så de er klar til at håndtere kajakken sikkert på Gudenåen . Vi vil arbejde på konstant at forbedre og udvikle kurset, under rammerne for IPP (International Paddle Pass). Begynderne er vores primære rekruttering til klubben, hvorfor vi ønsker at fastholde flest muligt ved deltagelse i klubbens aktiviteter.

Teknik:
Vi ønsker at sætte fokus på roteknik, derfor bestræber vi os på at afholde teknikaftener.

Materiel:
Klubben stiller et passende antal både og andet materiel til rådighed for klubbens medlemmer.

Kajakker og pagajer skal være af god kvalitet og god stand. Vi arbejder konstant på at udskifte og forbedre vores materiel. Vi ønsker, at der er diversitet i bådtyperne.